Algemene voorwaarden voor deelname aan de Spiegeldag


Voor klanten van Perro Hondenexperts die deelnemen aan de Spiegeldag gelden de Algemene Voorwaarden van Perro Hondenexperts.
Voordat je je opgeeft voor een workshop of cursus is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene voorwaarden van Perro Hondenexperts (verder in dit schrijven vernoemd als PHE) akkoord te gaan.

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops, en trainingen.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop, training komt tot stand door het indienen van een inschrijfformulier door deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door PHE.

2. Inschrijvingen
2.1 Alle cursussen, workshops, en trainingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.2 PHE behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
2.3 Na inschrijving ontvangt u een ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
2.4 Per workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt tussen minimaal 3 en maximaal 6 deelnemers per workshop of cursus. Zodra een workshop of cursus vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten.
2.5 Als een workshop vol zit, kunt u PHE mailen (mary@hondenexperts.nl) om u op te geven voor de reservelijst. Zet in het onderwerp van uw e-mail ‘reservelijst [desbetreffende workshop of cursus]’. Vermeldt daarbij uw volledige naam en telefoonnummer. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, neem ik zo snel mogelijk contact met u op.
2.6 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

3. Afmelden door de deelnemer
3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren.
3.2 Afmelding voor een workshop: Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten. Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelnamegeld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelnamegeld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt.
3.3 Mocht u niet kunnen komen, dan mag u ook zelf voor vervanging zorgen. Uw deelname-bevestiging is overdraagbaar, mits u dat vooraf bij PHE meldt.

4. Annulering/verplaatsing door PHE
4.1 PHE is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 6 dagen voor aanvang bericht.
4.2 PHE is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop of cursus de datum van een workshop of cursus te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of cursus kosteloos te verplaatsen/annuleren.
4.3 PHE is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.

5. Betaling
5.1 De deelnemer dient de gehele vordering binnen 7 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met PHE.
5.2 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering opeisbaar.

6. Klachten
6.1 Heb je een klacht over een workshop of cursus? Neem dan contact op met Mary Bronkhorst van PHE. Zij zal haar best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.
6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

7. Aansprakelijkheid
7.1 PHE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.
7.2 Daar de workshops en cursussen buiten in de natuur samen met honden worden gegeven worden, dient men daar rekening mee te houden qua kleding, schoeisel, gezondheid (bijv. hooikoorts) en dat er soms materialen kunnen afgeven op kleding of spullen (bijv. hars, mos). PHE is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Denk er dus zelf aan om gepaste kleding aan te trekken, en je te beschermen tegen bijv. insecten (beten) en alle weersomstandigheden.

8. Geheimhouding
8.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, of trainings-, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan PHE toekomen, op eniger wijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
8.2 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

9. Overig
9.1 PHE behoudt zich altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
9.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.
9.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt tijdens een workshop of cursus, dan heeft PHE het recht om deze persoon te weigeren tijdens volgende workshops of lessen van de cursus. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.